Language Resources

Need some assistance in another language? We've got you covered. You can access more information and resources in your preferred language below.

العَرَبِيَّة / عَرَبِيّ

Arabic

إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص HealthSherpa، فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ (855) 772-2663.

中文

Chinese

如果您,或是您正在協助的對象,有關於 HealthSherpa 方面的問題,您 有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 (855) 772-2663

français

French

Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, a des questions à propos de HealthSherpa , vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, appelez (855) 772-2663.

kreyòl

French Creole

Si oumenm oswa yon moun w ap ede gen kesyon konsènan HealthSherpa , se dwa w pou resevwa asistans ak enfòmasyon nan lang ou pale a, san ou pa gen pou peye pou sa. Pou pale avèk yon entèprèt, rele nan (855) 772-2663.

ગુજરાતી

Gujarati

જો તમેઅથવા તમેકોઇનેમદદ કરી રહ્ાાંતેમ ાંથી કોઇને HealthSherpa વિશેપ્રશ્નો હોર્ તો તમનેમદદ અનેમ હહતી મેળિિ નો અવિક ર છે. તેખર્યવિન તમ રી ભ ષ મ ાંપ્ર પ્ત કરી શક ર્ છે. દ ભ વષર્ો િ ત કરિ મ ટે,આ (855) 772-2663 પર કોલ કરો.

हिन्दी

Hindi

यदि आपके ,या आप द्वारा सहायता ककए जा रहे ककसी व्यक्तत के HealthSherpa के बारे में प्रश्न हैं ,तो आपके पास अपनी भाषा में मुफ्त में सहायता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ककसी िभु ाषषए से बात करने के लिए ,(855) 772-2663 पर कॉि करें।

Italiano

Italian

Se tu o qualcuno che stai aiutando avete domande su HealthSherpa, hai il diritto di ottenere aiuto e informazioni nella tua lingua gratuitamente. Per parlare con un interprete, puoi chiamare (855) 772-2663.

한국어/조선말

Korean

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 HealthSherpa 해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 (855) 772-2663 로 전화하십시오.

język polski

Polish

Jeśli Ty lub osoba, której pomagasz ,macie pytania odnośnie HealthSherpa, masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji i pomocy we własnym języku .Aby porozmawiać z tłumaczem, zadzwoń pod numer (855) 772-2663

português

Portuguese

Se você, ou alguém a quem você está ajudando, tem perguntas sobre o HealthSherpa, você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem custos. Para falar com um intérprete, ligue para (855) 772-2663.

русский

Russian

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу HealthSherpa, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону (855) 772-2663.

Español

Spanish

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de HealthSherpa , tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al (855) 772-2663.

Tagalog

Tagalog

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa HealthSherpa, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa (855) 772-2663.

اُردُو

Urdu

اگر اپ کسی کو مدد دے رہے ہيں اور اپ دونوں کو سوال ہے HealthSherpa کے بارے ميں، تو اپ دونوں کو اپنی زبان ميں مفت مدد اور معالومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ ترجمان سے بات کرنے کے ليے، (855) 772-2663 فون کريں۔

Tiếng Việt

Vietnamese

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về HealthSherpa, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi (855) 772-2663.